منوی دسترسی سریع

لزوم داشتن هدف برای موفقیت، لزوم داشتن هوا برای زندگی است یکی از جملات تاثیر گذاری که تا کنون شنیده ام این بود که: "برای کشتی بی هدف، باد موافق معنایی ندارد" و اما هدف گذاری فروش. هیچ حرکتی صورت نمی پذیرد مگر اینکه دلیل واضح و...

اواخر سال 1390 نماینده بیمه کارآفرین شدم، با این رویا که شبکه گسترده انسانی خواهم ساخت که به تمام روستاهای این مملکت رسوخ کند و بتواند بیمه های زندگی را چنان همه گیر کند که هر وقت از کنار مسجدی عبور می کنم و صدای...